VIDEO CHƯƠNG TRÌNH

RADIO SHOW - BHĐX SỐ: 15/06
CÂU CHUYỆN ỨNG XỬ

Câu chuyện về ứng xử của bác tài sau video tài xế Grab chửi khách vì lên xe không chào.

RADIO SHOW - BHĐX SỐ: 18/06
TẾT ĐOAN NGỌ

Tết Đoan Ngọ cùng Bác tài trong Bạn Hữu Đường Xa.

RADIO SHOW - BHĐX SỐ: 20/06
THÔNG ĐIỆP SỨC KHỎE

Thông điệp sức khỏe đến các bác tài Bạn Hữu Đường Xa