BẠN HỮU ĐƯỜNG XA CHÚC CÁC BÁC TÀI VẠN DẶM BÌNH AN.